ارائه یک مدل با هدف پشتیبانی تصمیم جهت انتخاب اثربخش افراد تأثیرگذار درکمپین‌های بازاریابی درشبکه اجتماعی اینستاگرام

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بازارایابی تأثیرگذار شاخه‌ای از بازاریابی است که با شناسایی و تمرکز بر اشخاص و یا سبک خاصی از جامعه و پس از رصد مخاطبین بالقوه به سایرفعالیت‌های بازاریابان در این حوزه‌ مانند تعیین روش‌ها و بازار، معیارهای انتخاب افراد تأثیرگذار هدف، نحوه‌ی انتقال صحیح پیام و جذب مخاطب جهت بهبود و افزایش میزان بازدهی و ارزش تجاری برندها، کسب وکار و محصول/خدمت جهت می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تصمیم‌گیری جهت انتخاب اثربخش افراد تأثیرگذار از بین جامعه‌‌ی این افراد درشبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام، برای محصول / خدمت مورد بازاریابی انجام پذیرفته است. تحقیق حاضر از  نظر هدف کاربردی  بوده و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها جزو تحقیقات توصیفی- همبستگی می‌باشد. به منظور  گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده و همچنین برای تحلیل داده‌های تحقیق،  از تکنیک سوارا و وزن‌دهی معیارها و با استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چند متغیره (MCDM)   استفاده گردید. نتایج حاکی از این است که در فرآیند تخصیص فرد تأثیرگذار به محصول/ خدمت مورد نظر، معیارهایی مانند نوع فعالیت (محصولات و خدمات ارائه شده توسط این افراد) و حوزه کلی فعالیت فرد تأثیرگذار (نقش اجتماعی) در اینستاگرام به ترتیب دارای بیشترین تأثیرات در انتخاب فرد برای محصول / خدمت مورد نظر بوده و در مدل تصمیم‌گیری روابط مثبت و معناداری بین میزان صحیح بودن تخصیص فرد تأثیرگذار با ویژگی محصول / خدمت مورد نظر ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model to support the decision to select the most influential influencer in marketing campaigns on the Instagram social network.

نویسندگان [English]

  • babak Sohrabi
  • amirsalar vanaki
  • azadeh mohammadzadeh
  • Ahmad khalili jafarabad

چکیده [English]

With the advent of digital marketing and the subsequent emergence of social networks such as Facebook and Instagram, as well as the emergence of entities called influencers on these networks, numerous subcategories have arisen to optimize marketing activities with the purpose of having a larger, more effective, more targeted audience aiming at lowering the cost of advertising for businesses and obtaining greater efficiency. Influencer marketing is a branch of marketing that identifies and focuses on a specific person or a particular style of society and then observes potential audiences to lead other marketers' activities such as defining methods and markets, selecting the right target influencers, how to properly convey the message and attract the target audience in order to reach more efficiency and increase in the value of brands, businesses and products / services. The purpose of this study was to present a decision making model for selecting the most effective influencer(s) out of the existing influencer community in the  case study, Instagram social network, for the product / service being marketed. The criteria for identifying influencers in the present study were obtained by collecting those criteria that were studied sporadically in other studies previously. The data collection tool was a standard Likert 5point scale questionnaire in which these criteria were purposefully examined through distribution among100 experts in the relevant areas of the research subject, and were analyzed through Fuzzy Delphi Method.
Content validity was used to verify its validity and Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire. The reliability of the questionnaire was higher than 0.8 which is scientifically accepted.
The weights of the final criteria were then determined for each of the five proposed products/services by SWARA Method. Finally, with those measurements, each criteria was individually assessed for 14 persons out of the community Instagram influencers using Multi-Criteria Decision Making (MCDM). The analysis showed a positive and significant relationship between the selected influencers and the proposed product / service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital marketing
  • influencer marketing
  • decision support model