شناسایی و تعیین ریسک‌های موثر در زنجیره تامین پایدار در شرکت‌های منتخب صنایع لبنی با استفاده از نظریه کریتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران،

چکیده

با جهانی شدن و افزایش فعالیت‌های سازمانی، ریسک‌های گوناگونی در سطوح مختلف در صنایع‌های متفاوت وجود دارد. تحقیقات مربوط به شناسایی ریسک ها در زنجیره تأمین به طور عمده با موارد مهم پایداری رفتار نادرستی داشته است. علاوه بر این ، دانش کمی در مورد ریسک های زنجیره تامین پایدار و نحوه تحمیل خسارات برای شرکت ها وجود دارد. هدف از این پژوهش شناسایی و تعیین میزان اهمیت ریسک‌های موثر در زنجیره تامین پایدار در صنعت مذکور می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای (مطالعه متون، کتب، مقالات، مجلات، پایان نامه های مرتبط) بوده است و ریسک های موجود در زنجیره تامین پایدار از این طریق استخراج شدند. در مرحله بعد از روش دلفی فازی و تکنیک کریتیک استفاده شده است. روش دلفی فازی به منظور بومی‌سازی و روش کریتیک برای تعیین درجه اهمیت عوامل مورد مطالعه است. در این تحقیق از شرکت‌های منتخب حوزه فرآورده‌های لبنی استفاده شده و خبرگان و متخصصین مرتبط با شرکت کاله، هراز، گلا و بهارستان به عنوان جمعیت خبرگی پژوهش، مورد تمرکز و مطالعه قرارگرفته شده است. تعداد کل متخصصین در شرکت مذکور، 7 نفردر نظر گرفته شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار اکسل تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست‌آمده از تحقیق نشان می‌دهد که از بین 29 ریسک موثر در زنجیره تامین پایدار در صنعت مذکور، تحریم دارای بیشترین درجه اهمیت با میزان 0503/0 و مشکلات فرهنگی دارای کمترین درجه اهمیت با میزان 0236/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and determining the effective risks in the sustainable supply chain in selected dairy companies using CRITIC theory

نویسندگان [English]

 • mojtaba Fallahpour 1
 • abdolhamid safaei ghadikolaei 2
 • hamidreza fallah lajimi 3

1 Industrial Management Department, Faculty of Economic and Administrative , University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 professor of Industrial Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 associate professor Industrial management department. faculty of economic. university of mazandaran. babolsar. Iran

چکیده [English]

With globalization and improving organizational activities, there are different risks in any industry. A lot of research on risk identification in the supply chain is mainly related to important problems of bad behaviorIn addition, there is little knowledge about the risk of sustainable supply chain and how to impose damage to the company. The purpose of this study is to identify and determine the effective risks in the sustainable supply chain. Data collection method is desk research (reading texts, books, articles, journals, related dissertations) and Risk in a sustainable supply chain is extracted through this. In the next step, fuzzy Delphi method and critic technique are used. The fuzzy Delphi method is for localization and the CRITIC method is for determining the importance of the criteria. In this study, the company selected in the field of dairy products has been used and experts related to Kaleh, Haraz, Gela and Baharestan companies as a research expert population have been focused and studied. The total number of experts at the company is 7. The data obtained were analyzed using Excel software. The results of the study show that among the 29 effective risks in the sustainable supply chain in the industry, sanctions are the most important with 0.0503 and cultural problems are the least important with 0.0236.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sustainable
 • Mazandaran
 • sustainable supply chain risks
 • CRITIC
 • Dairy industry
 1. حسین زاده مهناز، مهرگان محمدرضا، قمی محمد. شناسایی و تحلیل ریسک‌های زنجیره تأمین شرکت خودروسازی سایپا با بهره‌گیری از مدل کوزو و رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA). مدیریت تولید و عملیات. 1398؛ 10(1): 111-132.‎
 2. رعیت پیشه سعید، احمدی کهن علی رضا، عباسی میثم. بکارگیری رویکرد ترکیبی، کیفی و تصمیم گیری چندمعیاره به منظور ارایه مدل زنجیره تأمین پایدار در صنایع پتروشیمی. مطالعات مدیریت صنعتی. 1397. 16(51): 145-180.
 3. شریعت افشین، حسین نژاد زهرا، علیرضا پویا. بررسی اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین خون با استفاده از سیستم‌های پویا. اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل.1398.
 4. صمیمی میترا، طاهری سید مهدی، فرزادی سمیه. شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تامین در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران براساس استاندارد ایزو 31000. پژوهشگاه علوم و فناوری طالاعات ایران. 1400. 1-33
 5. طهماسبی روشن ندا، مروتی شریف آبادی علی، میر فخرالدینی سید حیدر، میر غفوری سید حبیب الله. از زنجیره تأمین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان. بررسیهای بازرگانی.1398. 17(98): 7-29.
 6. عالم تبریز اکبر، مدرسی مطهره، عرب علیرضا. بررسی تجزیه و تحلیل ریسک‌های مدیریت زنجیره تامین پایدار بر پایه روش FSWARA، کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی.1396. 2: 1-18.
 7. فرخ مجتبی، شعله مهدی، ذبیحی محسن. ارزیابی ریسک های زنجیره تامین پایدار با روش تحلیل حالات و دلایل شکست در محیط فازی (مطالعه موردی: صبا باطری)، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی.1398. 14(48): 97-112.
 8. قلی‌زاده پیمان، ملاعلیزاده صابر، صالحی اله کرم. ارائه الگوی تحلیل کیفی تعاملی ریسک‌های زنجیره تأمین پایدار فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه مدیریت توسعه‌ فناوری. 1399. 8(4): 107-142.
 9. نوری مجتبی، محمدی عمران، جبل عاملی محمد سعید. طراحی یک زنجیره تأمین پایدار با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در ریسک مربوط به تأمین‌کنندگان. نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید.1398. 7(14): 105-122.
 10. Abdel-Basset M, Mohamed R. A novel plithogenic TOPSIS-CRITIC model for sustainable supply chain risk management. Journal of Cleaner Production. 2020 Feb 20;247:119586.
 11. Ahi P, Searcy C. Assessing sustainability in the supply chain: A triple bottom line approach. Applied Mathematical Modelling. 2015 Jun 1;39(10-11):2882-96.
 12. Ansari ZN, Kant R. A state-of-art literature review reflecting 15 years of focus on sustainable supply chain management. Journal of cleaner production. 2017 Jan 20;142:2524-43.
 13. Ali SM, Moktadir MA, Kabir G, Chakma J, Rumi MJ, Islam MT. Framework for evaluating risks in food supply chain: Implications in food wastage reduction. Journal of cleaner production. 2019 Aug 10;228:786-800.
 14. Badurdeen F, Shuaib M, Wijekoon K, Brown A, Faulkner W, Amundson J, Jawahir IS, Goldsby TJ, Iyengar D, Boden B. Quantitative modeling and analysis of supply chain risks using Bayesian theory. Journal of Manufacturing Technology Management. 2014 May 27.
 15. Buddress L. Managing supply chain sustainability and risk: Keys to success. Strategic Management. 2013;18(2):3-16.
 16. Diakoulaki D, Mavrotas G, Papayannakis L. Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method. Computers & Operations Research. 1995 Aug 1;22(7):763-70.
 17. Dong Q, Cooper O. An orders-of-magnitude AHP supply chain risk assessment framework. International Journal of Production Economics. 2016 Dec 1;182:144-56.
 18. Giannakis M, Papadopoulos T. Supply chain sustainability: A risk management approach. International Journal of Production Economics. 2016 Jan 1;171:455-70.
 19. Luthra S, Qadri MA, Garg D, Haleem A. Identification of critical success factors to achieve high green supply chain management performances in Indian automobile industry. International Journal of Logistics Systems and Management 1. 2014 Jan 1;18(2):170-99.
 20. Munir M, Jajja MS, Chatha KA, Farooq S. Supply chain risk management and operational performance: The enabling role of supply chain integration. International Journal of Production Economics. 2020 Sep 1;227:107667.
 21. Rostamzadeh R, Ghorabaee MK, Govindan K, Esmaeili A, Nobar HB. Evaluation of sustainable supply chain risk management using an integrated fuzzy TOPSIS-CRITIC approach. Journal of Cleaner Production. 2018 Feb 20;175:651-69.
 22. Song C, Zhuang J. Modeling a Government-Manufacturer-Farmer game for food supply chain risk management. Food Control. 2017 Aug 1;78:443-55.
 23. Tseng ML, Ha HM, Lim MK, Wu KJ, Iranmanesh M. Sustainable supply chain management in stakeholders: supporting from sustainable supply and process management in the healthcare industry in Vietnam. International Journal of Logistics Research and Applications. 2020 Apr 8:1-20.
 24. Xu M, Cui Y, Hu M, Xu X, Zhang Z, Liang S, Qu S. Supply chain sustainability risk and assessment. Journal of Cleaner Production. 2019 Jul 10;225:857-67.