1. بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

سید مصطفی مدنی


2. رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران و تنیدگی روانی ناشی از شغل کارکنان با تأکید بر گونه‌های شخصیتی

صفحه 1-16

عبدالرضا بیگی‌نیا؛ فاطمه کلانتری


3. بررسی و تبیین عوامل رفتاری و فرهنگی و سازوکار ثبت تجارب مدیران

صفحه 17-28

سید علی اکبر احمدی؛ شعبان الهی؛ علی صالحی


4. بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری سازمانی نیروی انسانی

صفحه 29-40

مصطفی قاضی‌زاده؛ جمشید امانی؛ حسین کریمی خسرو


5. طراحی سیستم تصمیم‌گیرنده خبره در برنامه‌ریزی شغلی کارکنان سیستم بانکی

صفحه 55-68

علی رجب‌زاده؛ شعبان الهی


6. بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید

صفحه 69-84

محمود سعیدی رضوانی؛ تقی بینقی


7. ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش فرایند یادگیری سازمانی

صفحه 85-100

وجه‌اله قربانی‌زاده؛ اصغر مشبکی


8. اصلاحات اداری در ایران: تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت

صفحه 101-122

حسن دانایی فرد؛ طیبه عباسی