1. بررسی تأثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان با تأکید بر نقش واسطه‌گری رضایت و وفاداری مشتریان (مورد‌مطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین شهرستان شیراز)

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-60

نجمه توکل؛ احمد سرداری؛ مصطفی قاضی‌زاده


2. مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و دولتی

دوره 7، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 121-130

سعید صفری؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ محمدرضا نیازی


3. بررسی تأثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال‌های 84-1379

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 125-141

سیداحمد حسینی؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ حسین عباسی‌اسفنجانی


4. شناسایی متغیرها و نسبت‌های مؤثر در اندازه‌گیری کارایی شعب بانک

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-108

محمد کاشانی‌پور؛ مصطفی قاضی‌زاده


5. بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری سازمانی نیروی انسانی

دوره 6، شماره 29، بهار و تابستان 1387، صفحه 29-40

مصطفی قاضی‌زاده؛ جمشید امانی؛ حسین کریمی خسرو


6. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 23، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-12

مهدی خادمی گراشی؛ مصطفی قاضی‌زاده