1. بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری

دوره 7، شماره 35، بهار و تابستان 1388، صفحه 27-41

شعبان الهی؛ محمود حمدان؛ علیرضا حسن زاده


2. طراحی سیستم تصمیم‌گیرنده خبره در برنامه‌ریزی شغلی کارکنان سیستم بانکی

دوره 6، شماره 29، بهار و تابستان 1387، صفحه 55-68

علی رجب‌زاده؛ شعبان الهی


3. بررسی و تبیین عوامل رفتاری و فرهنگی و سازوکار ثبت تجارب مدیران

دوره 6، شماره 29، بهار و تابستان 1387، صفحه 17-28

سید علی اکبر احمدی؛ شعبان الهی؛ علی صالحی


4. طراحی مدل تجربه سازمانی مدیران و تبیین عناصر اصلی آن

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 65-77

شعبان الهی؛ عادل آذر؛ علی رجب‌زاده