1. پژوهشی کاربردی در بخش دولتی: چگونه سازمان جدیدی را طراحی کنیم؟

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 31-50

حسن دانائی‌فرد؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی صالحی؛ علی بهاری‌فر؛ مهشید فروهی؛ مسلم علی محمدلو؛ مجید باب‌الحوائجی


2. بررسی تطبیقی عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان با توجه به جایگاه سازمانی آنان: (مطالعه موردی مجموعه زنجیره تأمین شرکت سایپا)

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 339-362

اکرم هادی‌زاده‌مقدم؛ سید علی‌اکبر احمدی؛ علی صالحی


3. بررسی و تبیین عوامل رفتاری و فرهنگی و سازوکار ثبت تجارب مدیران

دوره 6، شماره 29، بهار و تابستان 1387، صفحه 17-28

سید علی اکبر احمدی؛ شعبان الهی؛ علی صالحی