1. تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 245-262

طیبه امیرخانی؛ عسل آغاز


2. بررسی ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و سرمایه اجتماعی: رویکردی تطبیقی به نگرش‌های کارکنان و مدیران

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-162

عسل آغاز؛ طیبه امیرخانی؛ مونا عبدالله‌پور


3. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 295-308

طیبه امیرخانی؛ عسل آغاز؛ مونا عبدالله‌پور