1. بررسی رابطه بین سبک رهبری و موفقیت مربیان زن ورزشی کشور

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 165-176

اسد اله کردنائیج؛ قدرت اله باقری؛ محمد رضا زالی؛ زهرا گلدار


2. ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 483-494

اسدا... کرد نائیج؛ حسین خنیفر؛ عباسعلی رستگار؛ سمیه زراعت کار