1. مفهوم‌سازی و تبیین الگوی سازگاری مدل کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 17، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-99

10.22070/cs.2020.2451

ارمان دیلمی عضدی؛ حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


2. چابکی استراتژیک در صنعت بانکداری ایران و تاثیر آن بر کارایی

دوره 13، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 44-58

ساناز بائی؛ اسدا... کردنائیج؛ جلیل دلخواه


3. طراحی و تدوین الگوی فرایند تعالی مشتریان در بخش خدمات بانک و بیمه

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

فاطمه السادات مدنی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی