1. ارائه یک متالوژی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 343-354

مقصود امیری؛ بهزاد باقری؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محبوبه حسینیان


2. تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه

دوره 5، شماره 23، بهار و تابستان 1386، صفحه 13-32

شمس‌الدین ناظمی؛ حسین وصال


3. طراحی سیستم ارزشیابی کارکنان در سیستم بانکی: با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 47-66

علی رجب‌زاده؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ کورش پرویزیان