1. طراحی الگوی نظام‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

دوره 16، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-90

10.22070/cs.2020.2462

حسن رنگریز؛ هومن پشوتنی زاده


2. انتخاب مدل مناسب برنامه‌ریزی تولید برای صنعت سیم و کابل

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 237-249

محمدرضا مهرگان؛ عالیه کاظمی؛ امین کامیاب مقدس


3. طراحی مدل برنامه‌ریزی‌ نیروی انسانی برای بیمارستان‌های آموزشی مورد مطالعه: بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 79-90

جیران محمدی؛ عادل آذر؛ حسن زارعی‌متین