1. اندازه‌گیری کارایی کشور ایران در مزیت رقابتی در مقایسه با کشورهای منتخب وتحلیل حساسیت آن در مقایسه با کشورهای پیشرو جهان و منطقه

دوره 13، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-43

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی


2. کاربرد رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی بهره‌وری با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست (مطالعه موردی)

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 47-60

علی محقر؛ محمود دهقان‌نیری؛ مهناز حسین‌زاده


3. رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه‌بندی به روش DEA

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-38

عادل آذر؛ فرهاد وفایی


4. ارزیابی عملکرد سازمان براساس شاخص‌های جوایز کیفیت ـ رویکرد DEA

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-14

سعید صفری؛ عادل آذر