1. تدوین و تحلیل مولفه‌های برون‌سپاری در بخش دولتی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-120

علی رجب زاده؛ عادل آذر؛ علی حسینی


2. تحلیلی روایی از داستان مدیریت نیروی انسانی در مجلات مدیریت ایران

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 391-402

میثم لطیفی؛ اصغر مشبکی


3. اصلاحات اداری در ایران: تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت

دوره 6، شماره 29، بهار و تابستان 1387، صفحه 101-122

حسن دانایی فرد؛ طیبه عباسی