1. بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی-گری اجرای اثربخش استراتژی‌های بازاریابی صادراتی

دوره 17، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 115-136

10.22070/cs.2020.3195

حسین رضایی دولت آبادی؛ اکرم علی خاصی


2. الگوی اجرای استراتژیک بازاریابی بین‌الملل در بخش پایین دستی صنعت نفت ایران

دوره 16، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22070/cs.2020.2453

ایمان محمدعلی تجریشی؛ سینا نعمتی زاده؛ حسن اسماعیل پور؛ قاسمعلی بازایی


3. بررسی تأثیر بازار گرایی صادراتی و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی با تعدیل گری پویایی بازار (مورد مطالعه صنعت خودروسازی)

دوره 14، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

10.22070/14.10.1

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی


4. بررسی تأثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال‌های 84-1379

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 125-141

سیداحمد حسینی؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ حسین عباسی‌اسفنجانی