1. مطالعه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری قابلیت‌های نوآوری

دوره 13، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-74

اسماعیل ملک اخلاق؛ مصطفی ابراهیم پور؛ زهره نوروزی رودپشتی


2. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 71-96

محمد فتحیان؛ عاطفه شیخ


3. بررسی مشکلات مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی براساس مدل چرخه عمر سازمانی

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-102

میرعلی سیدنقوی؛ محمدمهدی بحرالعلوم