1. پژوهشی کاربردی در بخش دولتی: چگونه سازمان جدیدی را طراحی کنیم؟

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 31-50

حسن دانائی‌فرد؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی صالحی؛ علی بهاری‌فر؛ مهشید فروهی؛ مسلم علی محمدلو؛ مجید باب‌الحوائجی