1. طراحی و ارائه‌ی مدل برندسازی ملی ایران با استفاده از نظریه مبنایی و مدل-سازی ساختاری تفسیری(ISM)

دوره 14، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-98

10.22070/14.10.79

داود فیض؛ سید محمد میرمحمدی؛ محمد مهدی ایزدخواه


2. شناسایی عوامل محدودکننده موثر بر صادرات کالاهای فنآور محور

دوره 12، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-56

مریم آقاموسی طهرانی؛ احمد سرداری؛ عبدالحسین کرم پور


3. تجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (ISM)

دوره 12، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 38-29

رضا امیدوار؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی