1. ارائه مدلی برای ریسک‌های موجود در صنعت بیمه ایران

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-58

10.22070/cs.2020.2423

نادر مظلومی؛ علی اکبر ناطقی


2. الگوی ریسک‌های مدیریت راهبردی در صنعت بیمه ایران

دوره 15، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-142

10.22070/cs.2019.15.12.125

نادر مظلومی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید خاشعی؛ علی اکبر ناطقی