1. ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 191-206

هوشنگ تقی‌زاده؛ زین‌العابدین صادقی باروجی


2. بررسی رابطه میان تنش‌های سازمانی و تمایل کارکنان به ترک خدمت در سازمان‌های دولتی

دوره 7، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 35-44

مهدی ابراهیمی‌نژاد؛ غلامرضا ابراهیمی‌نژاد؛ محمد یاری‌ناصریه