رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی و شناسایی سبک شایسته میباشد. بدین منظور برای تعیین سبک رهبری از مدل سه عاملی ارئه شده توسط بس و آولیو استفاده شده است. رهبری تحول آفرین، رهبری تبادلی و  عدم مداخلهگر سه سبک مطرح شده در این مدل میباشند. همچنین برای سنجش هوش سازمانی از مدل ارائه شده توسط آلبرخت استفاده گردیده است. در یک بررسی توصیفی پیمایشی، از بین ادارات دولتی شهر قم تعداد شش اداره به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شده و سپس کار نمونه برداری تصادفی از بین این ادارات انجام پذیرفت که در نهایت از مجموع 296 کارمند 172 نفر پاسخگوی سوالات پرسشنامه بودند. اطلاعات جمعآوری شده مورد تجزیه و تحلیل گرفته و نتایج حاصل نشان دهنده آن است که بین سبک رهبری تحول آفرین و هوش سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین بین سبک رهبری عدم مداخلهگر و هوش سازمانی رابطه غیر مستقیم وجود دارد.  بدین ترتیب بر اساس نتایج بدست آمده سبک رهبری تحول آفرین، سبکی شایسته میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Leadership Style and Organizational Intelligence

نویسندگان [English]

  • Gh Jandaghi.Gh.
  • H Zarei Matin
  • A Hamidi Zadeh
  • F Haj Karimi

چکیده [English]

The purpose of this research is study of relationship between leadership style and organizational intelligence and identifying competent leadership style. For this purpose, three dimensional model offered by Bass and Avolio is used to determine the leadership style. Transformational leadership, transac-tional and Laissez faire leadership are the elements suggested in this model. Also, Albrecht model is used for measurement of organizational intelligence. In a descriptive-survey research in public offices of Qom, six offices have been selected with cluster sampling and then random sampling of them was accomplished. At the end, 172 of 296 employees answered to questions. Col-lected data was analyzed and results indicate that there is positive correlation between transformational leadership style and organizational intelligence and also negative correlation is seen between Laissez faire leadership and organizational intelligence. Therefore, transformational leadership style is the competent one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Transactional Leadership
  • Laissez faire leadership
  • Organizational intelligence