بررسی و مقایسه تأثیر هوشمندی رقابتی بر رقابت‌پذیری شرکت‌های زودبازده با یکدیگر (SMEs)، (مطالعه موردی: صنایع غذایی در استان تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشگاه تهران

چکیده

مبانی نظری مدیریت استراتژیک، سه دیدگاه را در رابطه با دستیابی به مزیت رقابتی و موفقیت شرکتها در رقابت بیان می کنند: دیدگاه محیطی، قابلیت های سازمانی و هوشمندی رقابتی که هر دو عامل محیط و قابلیت های سازمانی را در موفقیت سازمان ها در رقابت تاثیرگذار می داند.
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیری است که هوشمندی رقابتی بر رقابت پذیری شرکتها در صنعت مواد غذایی کشور خواهد داشت و این تاثیر را در شرکتهایی با اندازه های بزرگ، و کوچک و متوسط SMEs به شکلی تفکیک شده بررسی و نتایج را با هم مقایسه می کند. این تحقیق بیان می کند توجه به کدام بعد از هوشمندی رقابتی با توجه به اندازه و نوع شرکت می تواند از ما شرکتی توانمندتر و موفقتر در رقابت در صنعت مورد بحث بسازد. در این تحقیق هوشمندی رقابتی در قالب ابعاد هوشمندی اجتماعی- استراتژیک، بازار، ساختاری- سازمانی و  تکنولوژیک بررسی می شود. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت های صنایع غذایی استان تهران هستند و اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار SMART PLS تحلیل شد. نتایج بیان می کند که میزان و چگونگی تاثیرگذاری ابعاد هوشمندی رقابتی بر موفقیت رقابتی شرکتهایی که اندازه های متفاوت دارند در صنعت غذایی کشور کاملا متفاوت از یکدیگر بوده و مدیران شرکتها باید بر اساس اینکه شرکت آنها طبق تقسیم بندی مطرح شده بزرگ و یا کوچک و متوسط نامیده می شود بر اموری که برای موفقیت سازمان آنها در رقابت موثرترند بیشتر تمرکز کنند. در این تحقیق مشخص شد که تاثیرگذارترین بعد از هوشمندی رقابتی بر موفقیت شرکتها در رقابت برای شرکتهای بزرگ فعال در صنعت غذایی، هوشمندی اجتماعی- استراتژیک و در شرکتهای کوچک و متوسط هوشمندی تکنولوژیک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Influence of Competitive Intel-ligence on SMEs Competitiveness (Case Study: Food Industries in Tehran Prov-ince)

نویسندگان [English]

  • Ali Badizadeh 1
  • Mona Poulaki 2

چکیده [English]

Strategic management theories mention three viewpoints on achieving competitive advantage and companies’ success: environmental viewpoint, organizational capabilities, and competitive intelligence which suppose both environment and organizational capabilities important in organizations’ success within competition. This paper tries to survey competitive intelligence on SMEs competitiveness in food industry and compare it to that of large companies. This paper mentions which dimension of competitive intelligence according to size and type of company can help it to be successful. Competitive intelligence in this research is surveyed in the form of intelligence dimensions of social-strategic, market, structural-organizational, and technologic. Statistical population is experts and managers of food industry companies and the data were collected by questionnaire and analyzed by SMART PLS. Findings indicate that competitive intelligence dimensions have different influence on competitive success of companies with different size in different industries and managers should focus on factors influencing their companies’ success according to their companies’ size. It was obvious that the most influencing dimensions of competitive intelligence in large companies and SMEs’ success are respectively social-strategic intelligence and technologic intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive intelligence
  • Competitiveness
  • Large Companies
  • SMES