مرور سیستماتیک و راهبردی اثر بخشی دی ان ای برند بر اصالت برند با استفاده از رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری بازاریابی و استاد مدعوگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،تهران ایران

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22070/cs.2021.13837.1057

چکیده

دی ان ای برند، تاکید بر برند بعنوان یک موجود زنده دارد. اجزای این مفهوم شامل چشم انداز، ماموریت برند، ارزش‌های برند، تعهد برند، جایگاه برند و شخصیت برند می‌باشد. از این رو انجام پژوهشی که نتیجه پژوهش‌های صورت گرفته درباره دی ان ای برند و اصالت برند را به شیوه سیستماتیک و علمی، یک بار دیگر آزمون و در اختیار محققین قرار دهد، از اهمیت زیادی برخوردارشده است. 
با وجود استفاده روز افزون از این روش، در مقالات علمی اما هنوز پژوهشی، در حوزه دی ان ای برند واصالت برند، صورت نگرفته، و برای رفع کمبود ادبیات نظری پژوهش در این حوزه، بوده است. هدف تحقیق حاضر، ترکیب کمی نتایج فرضیات پژوهش‌های انجام شده، در حوزه دی ان ای برند واصالت برند با رویکرد فراتحلیل بوده است. جامعه آماری این پژوهش، مقالات چاپ شده در حوزه دی ان ای و اصالت برند در مجلات مختلف تامسون رویترز بین سال‌های 1998 الی 2018 بوده است. برای انجام این تحقیق پس از بررسی 81 مقاله مرتبط، نهایتا 21 مقاله که دارای هشت فرضیه مشترک با نتایج مختلف بوده است، توسط محقق انتخاب و با نرم افزار CMA2  تحلیل شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، و معنادارشدن آماره Q میتوان گفت که اندازه اثر‌های استخراج شده از فرا تحلیل ناهمگون بوده و مدل اثر تصادفی در مقایسه با مدل اثرات ثابت شاخص مناسب‌تری می‌تواند باشد و هم 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic and Strategic Review of the Effectiveness of Brand DNA on Brand Authenticity Using Meta-Analysis Approach

نویسندگان [English]

 • MEHDI BANIASADI 1
 • ABDULLAH NAAMI 2

2 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

چکیده [English]

Brand DNA emphasizes the definition of a brand as a living thing. The main components of this concept include vision, brand mission, brand values, brand commitment, brand position and brand personality. Therefore, conducting research that tests the results of research on brand DNA and brand authenticity in a systematic and scientific manner and provides researchers with it, is of great importance.Despite the increasing use of this method, in scientific articles, but still no research has been done in the field of brand DNA and brand authenticity, and to address the lack of theoretical literature, research in this field has been done..This research, using a meta-analysis to analyze the researchers conducted between 1998 and 2018 in the field of Brand Authencity and D.N.Brand studies. The study population included all the Thomson Reuters Articles printed in the database that were available to researchers. In total, 81 studies were selected and finally, 21 article that has 8 common hypotheses with the different result was selected taken into analysis by CMA2 software. Based on the results, Q statistical significance shows that the effect sizes were derived through studies of the meta-analysis are heterogeneous so to deal with this heterogeneity should be categorized and analyzed separately. Q meaningful statistic also states that the random-effects model meta-analysis compared with fixed effect model Also. Based on Erwin and Rosenthal's model the studies of a meta-analysis are resistant in contrast publication bias.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effect size
 • DNA Brand
 • Brand Authencity -Meta-Analysis
 • Systematic review
 1. رجبی پور میبدی، علیرضا، استانستی، صدف رخیده؛ محمدرضا احمد خمش آیا(1399) تحقیقات نوین بازاریابی، دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، ، صفحه 21-40.
 2. فروغ‌الصباح، سمانه شجاع‌نوری، ‌سادات سدیدپور (1394) فرا تحلیل با تاکید بر ضرورت راهنمایی برای اندازه‌های اثر: قدرت آمار فرا تحلیل و تفسیر نتایج تحقیقات.
 3. نوغانی، محسن (1396) فرا تحلیل: (مبانی و کاربردها) همراه با کاربرد نرم‌‌افزار CMA2دانشگاه مشهد
 4. رجب زاده قطری، علی (1393) درآمدی بر پژوهش علم طراحی و فرا تحلیل/ تالیف علی رجب‌زاده‌قطری، ساناز نیک‌قدم‌حجتی، مرضیه فریدی‌ماسوله.
 5. آزاده فاطمی فر، آزادناصر، نعامی، عبدالله، فاطمی، عادل(1399) طراحی مدل هویت برند مبتنی بر مفهوم دی ان ای برند در دانشگاه‌های غیر دولتی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحددتهران جنوب
 6. Sandro Cosconati†, Luciana Marinelli†, Roberta Trotta‡, Ada Virno‡, Luciano Mayol‡, Ettore Novellino†, Arthur J. Olson§, and Antonio Randazzo*(2017) Tandem Application of Virtual Screening and NMR Experiments in the Discovery of Brand New DNA Quadruplex Groove Binders, ACS Publications research.
 7. Daniel G. MuntingaEdith SmitMarjolein Moorman(2020) Social Media DNA: How Brand Characteristics Shape COBRAs, Advances in Advertising Research (Vol. III) pp 121-135
 8. Daniel Raposo. (2020) From Identity Into Brand Visual Identity: Finding and Defining the Intangible Brand DNA, https: //www. igi-global. com/chapter/from-identity-into-brand-visual-identity/258704
 9. Billy Surya Atmajaa,&, Andy Susilo Lukito Budib(2015) The Effect of Brand DNA on the Interactive Marketing: Perspective of Junior Lecturers from the Faculty of Economics of a Catholic University, Procedia - Social and Behavioral Sciences 224 (2016) 459 – 466
 10. Anissa, R. N. , & Lukito Budi, A. S. (2014). Bedah Brand DNA melalui persepsi mahasiswanya. Paper presented at Konferensi Nasional Riset Manajemen VIII, Den Pasar 10-12 October.
 11. Rankin, B. (2009). Managing the brand: Why your firm’s identity is more important than ever in difficult times. Accountancy Ireland, 41, 46-47. Science Daily. (n. d. ). DNA. Available at http: //www. sciencedaily. com/articles/d/dna. htm, retrieved on 2 May 2013
 12. Beggs, J. M. , Bantham, J. H. , & Taylor, S. (2008). Distinguishing factors influencing college students’ choice of major. College Student Journal, 42, 381-394
 13. com/ceo/brand-dna-the-heart-of-your-business/
 14. Jack Telford(2019) 7 Essential Elements to a Brand DNA Piece. https: //www. stateofdigital. com/7-essential-elements-brand-dna-piece/
 15. https: //www. lanouve. com/en/about-lanouve/the-brand-dna
 16. RuixiaChen,ZhiminZhou,GeZhanNanZhou,(2020) The impact of destination brand authenticity and destination brand self-congruence on tourist loyalty: The mediating role of destination brand engagement, Journal of Destination Marketing & Management,Volume 15, March 2020, 100402
 17. JanoJiménez-arretoNatalia, RubioSaraCampo (2020) Destination brand authenticity: What an experiential simulacrum! A multigroup analysis of its antecedents and outcomes through official online platforms, Tourism Management. Volume 77, April 2020, 104022
 18. Julie Guidry Moulard, Randle D. Raggio & Judith Anne Garretson Folse(2020) Disentangling the meanings of brand authenticity: The entity-referent correspondence framework of authenticity, Journal of the Academy of Marketing Science
 19. Chaohua Huang & Rui Guo(2020) The effect of a green brand story on perceived brand authenticity and brand trust: the role of narrative rhetoric, Journal of Brand Management
 20. Consumption Authenticity in the Accommodations Industry: The Keys to Brand Love and Brand Loyalty for Hotels and Airbnb,Makarand Mody, Lydia Hanks. Journal of Travel Research.
 21. Michela Mingione(2020) Uncovering the sources of brand authenticity in the digital era: evidence from an Italian winery. https: //ojs. sijm. it/index. php/sinergie/article.
 22. Matthewsa,MeikeEilertbLes,CarlsoncJim Gentry (2020) When and how frontline service employee authenticity influences purchase intentions, Journal of Business Research,Volume 114, June 2020, Pages 111-123

Jiang Zhiqing, Nagasawa Shin’ya(2020) A conceptual framework on the influence of authenticity and rarity on luxury brand value, https: //www. cairn. info/revue-marche-et-organisations-2020-1-page-123.