شناسایی استراتژی‌ها و رتبه‌بندی ابزارهای تولید ناب برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی با رویکرد تئوری خاکستری فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده بین المللی تکنولوژی مالزی-ژاپن، دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)، کوالالامپور، مالزی

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22070/cs.2021.14186.1084

چکیده

سازمانهای کلاس جهانی، نسل جدیدی از سازمانها هستند که نتیجه تغییر در دنیای کسب وکار امروزی اند. این پژوهش با هدف بررسی تعامل بین موضوعات سیستم تولید ناب و ساخت کلاس جهانی(WCM)، در دو مرحله انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، ۵ شرکت در حوزه صنایع غذایی می باشد که اقداماتی را در راستای تولید در کلاس جهانی شروع کرده اند. در مرحله اول با تجزیه و تحلیل داده های به دست آمـده از پرسشنامه تحقیق به شناسایی ارتیاط بین ایزارهای تولید ناب و ارکان کلاس جهانی با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری (GRA) پرداخته می شود که نشان می دهد چگونه آنها به سازمان ها برای رسیدن به سازمانی در کلاس جهانی کمک می کنند. نتایج به دست آمده از این مرحله نشان داد که از ابزارهای تولید ناب، نقشه برداری جریان، کایزن، تعمیر و نگهداری جامع تولید، شش سیگما، کار استاندارد وS5 برای استفاده و پیاده سازی در محیط سازمانی مطرح هستند. در مرحله دوم با استفاده از تئوری خاکستری فازی به شناسایی و رتبه بندی محرکها و موانع اجرای تکنیک های WCM پرداخته شد. با توجه به ضریب رابطه ای خاکستری مهمترین محرک ها عبارتند از: "کاهش هزینه های عملیاتی (بازاریابی و تولید)" و "مسائل جهانی (محیط زیست-بازار)" و برنامه ریزی ضعیف و عدم دانش مهمترین موانع اجرای تولید در کلاس جهانی در بخش تولید هستند. در نهایت بـا توجه به نتایج به دست آمده دو استراتژی تمایز و رهبری در هزینه را جزو اولویت استراتژی ها مطرح و راهکارهای کاربردی در جهت حذف موانع مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify strategies and rank lean manufacturing tools to achieve world-class production With the fuzzy gray theoretic approach

نویسندگان [English]

 • Neda Jalaliyoon 1
 • Hasan Farsijani 2

1 Malaysia-Japan International Institute of Technology- University Technology Malaysia

2 Associate Professor of Shahid Beheshti University- Faculty of management and accounting

چکیده [English]

World-class organizations are a new generation of organizations that are the result of change in today's business world. The aim of this study was to investigate the interaction between the issues of lean manufacturing system and world class manufacturing (WCM) in two stages. The statistical population of the study is 5 companies in the field of the food industry that have started measuring for world-class production. In the first stage, by analyzing the data obtained from the research questionnaire, the relationship between lean manufacturing schemes and world-class pillars is identified using Gray Systems Theory (GRA), which shows how they reach organizations to reach Help a world-class organization. The results obtained from this stage showed that the tools of lean manufacturing, flow mapping, Kaizen, comprehensive maintenance of production, Six Sigma, standard work and S5 for use and implementation in the organizational environment. In the second stage, using fuzzy gray theory, the stimuli and obstacles to the implementation of WCM techniques were identified and ranked. Due to the gray correlation coefficient, the most important stimuli are: "reduction of operating costs (marketing and production)" and "global issues (environment-market)" and poor planning and lack of knowledge are the most important obstacles to world-class production in Are the production sector. Finally, according to the obtained results, the two strategies of differentiation and cost leadership were among the priorities of the strategies and practical solutions were proposed to remove the obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • World-class production
 • world-class management
 • Strategy
 • gray systems theory
 • fuzzy gray theory
 1. Schonberger, R. (2019). "The disintegration of lean manufacturing and lean management," Business Horizons, Elsevier, 62(3):359-371.
 2. Mishra R.P., R.B., Gupta. G., Mundra. N. (2015). Development of a Framework for Implementation of World-class Maintenance Systems Using Interpretive Structural Modeling. Approach. Procedia CIRP Volume 26: 424-429.
 3. Chiarini, A. and Vagnoni, E. (2015), “World-class manufacturing by Fiat. Comparison with Toyota production system from a strategic management, management accounting, operations management and performance measurement dimension”, International Journal of Production Research, 53(2(, 590-606.
 4. Calarge, F.A., Satolo, E.G., Pereira, F.H. and Diaz, E.C. (2012), “Evaluation of lean production system by using SAE J4000 standard: case study in Brazilian and Spanish automotive component manufacturing organizations”, African Journal of Business Management, 6 (49), 11839-11850.
 5. Pettersen, J. (2009), “Defining lean production: some conceptual and practical issues”, The TQM Journal, 21(2), 127-142.
 6. Lucato, W.C., Calarge, F.A., Loureiro, M. Jr and Calado, R.D. (2014), “Performance evaluation of lean manufacturing implementation in Brazil”, International Journal of Productivity and Performance Management, 63 (5), 529-549.
 7. Brown, S., Squire, B. and Blackmon, K. (2007), “The contribution of manufacturing strategy involvement and alignment to world-class manufacturing performance”, International Journal of Operations & Production Management, 27 (3), 282-302.
 8. Hayes, R.H. and Wheelwright, S.C. (1984), Restoring Our Competitive Edge – Competing Through Manufacturing, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 9. Schonberger, R. (2018), Flow Manufacturing -- What Went Right, What Went Wrong, Routledge Taylor and Francis Group.
 10. Alonso. L.,Rubiode. E.M., Agustina. B., Domingo. R. (2017). Latest clean manufacturing trends applied to a world class manufacturing management for improving logistics and environmental performance. Procedia Manufacturing ,13, 1151-1158.
 11. Poor, P., Kocisko, M. and Krehel, R. (2016), “World class manufacturing (WCM) model as a tool for company management”, 27th DAAAM International Symposium Proceedings, Vienna, 386-390.
 12. Bhamu, J. and Sangwan, S.K. (2014), “Lean manufacturing: literature review and research issues”, International Journal of Operations & Production Management, 34 (7), 876-940.
 13. Goes, G.A., Satolo, E.G., Queiroz, T.R., Bernardo, C.H.C. and Raymundo, J.D.M. (2017), “Social network analysis on lean production and world class manufacturing: how are associated in the literature?”, Independent Journal of Management & Production, 8 (2), 536-560.
 14. Tie-Jun, C. and Sha, L. (2008), “Application and study of lean production theory in the manufacturing enterprise”, Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, 3 (1), 78-81.
 15. Gajdzik, B. (2013), “World class manufacturing in metallurgical enterprise”, Metalurgija, 52(1), 131-134.
 16. SM Thacker and Associates, World class Manufacturing, Online Available at: www.Smthacker.co.uk/world-class-manufacturing.htm Access Date:81/08/15
 17. Aldea, R. and Chapman, R. (1991)."competing in the electronics Industry: benchmarking world-class performs", Journal of electronics manufacturing, PP.39-57.
 18. Blanchard, Ken, Stoner, Jesse "The Vision Thing" without it you'll never be a world-class organization" leader to leader.No.31, winter 2004, PP21-28.
 19. فارسیجانی، ح.، جلالیون،ن.، مردانی،م. (1396). شناسایی و تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت کلاس جهانی. ‌چشم‌انداز مدیریت صنعتی. 26، 9-36.
 20. آذر، ع.، و صفایی قادیکلایی، ع. (1380) سیستم تولید در سطح جهانی و مراحل استقرار"، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال هشتم، شماره 33 ،صص99-
 21. صفایی قادیکلایی، ع. (1393). طراحی استقرار سیستم تولید در سطح جهانی در شرکت های متوسط و بزرگ ایران"، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
 22. Schonberger, R.J. (1986), World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied, Free Press, New York, NY.
 23. R, Grover.S and Dev. N (2013) “Analysis of Barriers of Total Productive Maintenance” International Journal of Production Research.
 24. Green, K.W. Jr and Inman, R.A. (2005), “Does implementation of a JIT-with-customer’s strategy change an organization’s structure?”, Industrial Management & Data Systems, 106 (8), 1077-94.
 25. Kros, J.F., Falasca, M. and Nadler, S.S. (2006), “Impact of just-in-time inventory systems on OEM suppliers”, Industrial Management & Data Systems, 106 (2), 224-41.
 26. Petrillo, A., Felice, F. and Zomparelli, F. (2018), “Performance measurement for world-class manufacturing: a model for the Italian automotive industry”, Total Quality Management & Business Excellence, in press.
 27. Dennis, P. (2015), Lean Production Simplified: A Plain-Language Guide to the World’s Most Powerful Production System, Productivity Press, New York, NY.
 28. Bhamu, J. and Sangwan, S.K. (2014), “Lean manufacturing: literature review and research issues”, International Journal of Operations & Production Management, 34 (7), 876-940.
 29. Marodin, G.A. and Saurin, T.A. (2013), “Implementing lean production systems: research areas and opportunities for future studies”, International Journal of Production Research, 51 (22), 6663-6680.
 30. Satolo, E.G., Hiraga, L.E.M., Zoccal, L.F., Goes, G.A. and Lourenzani, W.L. (2018), “Techniques and tools of lean production system in agribusiness: a perspective based in Brazilian units”, Gestão & Produção (in press).
 31. Vinodh, S., Somanaathan, M. and Arvind, K.R. (2013), “Development of value stream map for achieving leanness in a manufacturing organization”, Journal of Engineering, Design and Technology, 11 (2), 129-141.
 32. Yamashina, H. (2000), “Challenge to world-class manufacturing”, International Journal of Quality & Reliability Management, 17 (2), 132-143.
 33. Liker, J.K. (2003), The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, McGraw Hill Professional, New York, NY.
 34. Vargas, S.M.Z., Vargas, A.M.S. and Millan, J.J.G. (2017), “World class manufacturing in micro manufacturers of handmade wooden furniture industry in Puntalarga-Colombia”, Pensamiento & Gestión, 42 (1), 162-186.
 35. Pałucha, K. (2012), “World class manufacturing model in production management”, Archives of Materials Science and Engineering, 58 (2), 227-234.
 36. Liu, S., Forrest, J. and Yang, Y. (2012), “A brief introduction to grey systems theory”, Grey Systems: Theory and Application, 2 (2), 89-104.
 37. Dai, J., Liu, X. and Hu, F. (2014), “Research and application for grey relational analysis in multigranularity based on normality grey number”, The Scientific World Journal, 2014, 1-10.
 38. Huang, J.T. and Liao, Y.S. (2003), “Application of grey relational analysis to machining parameter determination of wire electrical discharge machining”, International Journal of Production Research, 41(6), 1244-1256.
 39. Hsu, L.L. and Lin, T.M. (2006), “The longitudinal literature review on the interaction between manufacturing and marketing: a multidimensional content analysis”, International Journal of Management and Enterprise Development, 3(½), 114-46.
 40. Eid, R. and Trueman, M. (2004), “Factors affecting the success of business-to-business international internet marketing (B-to-B IIM): an empirical study of UK companies”, Industrial Management & Data Systems, 104 (1), 16-30.
 41. T and Attri.R (2010) ‘Quantifying barriers to implementing Total Quality Management (TQM)’, European J. Industrial Engineering, 4(3), 308–335.
 42. Chan, C. and Swatman, P.M.C. (2000), “From EDI to internet commerce: the BHL steel experiences”, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 10 (1), 72-82.
 43. Furlan, A., Vinelli, A. (2018). Unpacking the coexistence between improvement and innovation in world-class manufacturing: A dynamic capability approach. Technological Forecasting and Social Change ,133, 168-178.
 44. Salaheldin, I.S. (2005), “JIT implementation in Egyptian manufacturing firms: some empirical evidence”, International Journal of Operations & Production Management, 25 (4), pp. 354-70.
 45. Saxena, K. and Sahay, B. (2000), “Managing IT for world-class manufacturing: The Indian scenario”, International Journal of Information Management, 20 (1), 29-57.
 46. Skinner, S. (1999), Business-to-Business E-Commerce: Investment Perspective, Durlacher Ltd, London.
 47. فارسیجانی، ح.، جلالیون، ن. ، و قاضیان، س. (1397). مدیریت استراتژیک تکنولوژی در سازمانهای کلاس جهانی. گسترش علوم نوین.
 48. Porter, M.E. (2001), “Strategy and the internet”, Harvard Business Review, 79 (3), 63-78.
 49. Wilson, S.G. and Abel, I. (2002), “So you want to get involved in e-commerce”, Industrial Marketing Management, 31 (2), 85-94.
 50. C.S (2009) “An AHP-based Study of world class manufacturing Implementation Factors in ISO 9001 Certified Manufacturing Organizations in Trinidad and Tobago”, World Congress on Engineering 2009 Vol I, WCE 2009, July 1 - 3, 2009, London, U.K.
 51. S, Subramanian. KR and Kapoor.S(2010) “Operations research – contemporary role in decision making”, IJRRAS 3 (2).
 52. Hayes, R.H. and Wheelwright, S.C. (1984), Restoring Our Competitive Edge: Competing Through.
 53. D (2011) “Identifying and ranking obstacles of world class manufacturing implementing by the fuzzy analytic hierarchy process”, International Journal of Economics and Management Sciences 1( 5),10-18.
 54. Zimwara, D., Goriwondo, W.M, Mhlanga, S., Chasara, T., Chuma, T., Gwatidzo, O. and Sarema, B. (2012) “World Class Manufacturing Status Assessment for a
  Margarine Producing Company in Zimbabwe” International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2(1), 2278-3075.
 55. R, Maheswari.K (2013) “A roadmap for successful world class maintenance implementation in Indian automotive industries”, International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences, 2(1).254-300.
 56. Assiri, A., Zairi, M. and Eid, R. (2006), “How to profit from the balanced scorecard: an implementation roadmap”, Industrial Management & Data Systems, 106 (7), 937-52.
 57. Avlonitis, G.J. and Karayanni, D.A. (2000), “The impact of internet use on business-to-business marketing: examples from American and European companies”, Industrial Marketing Management, 29 (5), 441-59.
 58. Schonberger, R. (1987), World Class Manufacturing Casebook: Implementing JIT and TQC, The Free Press, Mankato, MN.
 59. Bryman, A. (1989), Research Methods and Organization Studies, Unwin Hyman, London.