شناسایی استراتژی‌های کسب‌وکار جهت مواجهه با عدم‌قطعیت‌های محیطی: مطالعه‌ای مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکده فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

10.22070/cs.2021.14888.1144

چکیده

کسب‌وکارهای امروزی با عدم‌قطعیت‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند، بدین منظور تاکنون راهکارهای پرشماری جهت مواجهه با این عدم‌قطعیت‌ها در نشریات علمی مختلف بین‌المللی مطرح شده‌ است. این مقاله به دنبال ارائه یک تقسیم‌بندی از انواع استراتژی‌های مواجهه با عدم‌قطعیت بر اساس مطالعات پیشین می‌باشد. از آنجایی که این حوزه مملو از پژوهش‌های متعددی می‌باشد، جهت دست‌یابی به این هدف از استراتژی پژوهش تحلیل اسنادی استفاده شده‌است. ببدین منظور در یک فرآیند چند مرحله‌ای 87 مقاله از مجلات منتشر شده در نشریات معتبر بین‌المللی انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های کیفی از این مقالات استخراج شده است و با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. بر این اساس 203 راهکار برای مواجهه با عدم‌قطعیت به‌عنوان کدهای پایه مشخص شده‌اند، سپس با ترکیب کدهای پایه 29 مضمون سازمان‌دهنده ایجاد گشته ‌است. نهایتاً از ترکیب مضامین سازمان‌دهنده چهار نوع استراتژی مواجهه با عدم‌قطعیت شامل: آینده‌نگری، انطباق، استقبال و تعدیل شناسایی گردید. مدیران و مشاوران می‌توانند بر اساس مضامین فراگیر معرفی شده در این تحقیق، استراتژی‌های مناسب جهت مواجهه با عدم‌قطعیت‌های کسب‌وکار خویش را شناسایی و اتخاذ کنند. همچنین آن‌ها می‌توانند بر پایه مضامین سازمان‌دهنده، با راهکارهای پیاده‌سازی استراتژی‌ها آشنا شوند و راهکارهای مناسب  را برای کسب‌وکار خویش انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Business Strategies to Deal with Environmental Uncertainty: A Literature Review

نویسندگان [English]

 • Behrang Esmaeilzadeh 1
 • Ghloamreza Jangaghi 2
 • Mostafa Safdari Ranjbar 3

1 Master of Business Administration (MBA), Faculty of Management and Accounting, University of Tehran (College of Farabi)

2 Professor at Faculty of Management and Accounting, University of Tehran (College of Farabi)

3 Assistant Professor at Faculty of Management and Accounting, University of Tehran (College of Farabi)

چکیده [English]

Abstract
Today’s businesses are facing numerous uncertainties. So far, many solutions have been studied to encounter these uncertainties. This article aims to introduce a new typology of business strategies to deal with uncertainty, which is based on previous researches. Accordingly, after a multistep process, 87 valid and relevant articles, published in reliable international journals, were chosen. The qualitative data were excavated from these articles and were analyzed with thematic analysis approach. As a result, 203 solutions to deal with business uncertainties, were coded. By combining these codes, 29 organizing themes were devised. Finally, the combination of organizing themes led to four business strategies to deal with uncertainty including anticipation, adaptation, acceptance, and moderation. By considering the results of this article, managers and counselors are able to identify suitable strategies to encounter their own business uncertainties. Moreover, the organizing themes of this article pave the way for the implementation of the strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental uncertainty
 • Business Strategy
 • Literature review
 1. Apăvăloaie E-I. The impact of the internet on the business environment. Procedia Economics and finance. 2014;15:951-8.
 2. Camillus JC. The wicked challenge of the business environment. International Journal of Business Environment. 2016;8(1):19-31.
 3. Becker MC, Knudsen T. The role of routines in reducing pervasive uncertainty. Journal of business research. 2005;58(6):746-57.
 4. Gasbarro F, Pinkse J. Corporate adaptation behaviour to deal with climate change: the influence of firm‐specific interpretations of physical climate impacts. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2016;23(3):179-92.
 5. Linnenluecke MK, Griffiths A, Winn M. Extreme weather events and the critical importance of anticipatory adaptation and organizational resilience in responding to impacts. Business Strategy and the Environment. 2012;21(1):17-32.
 6. Wernerfelt B, Karnani A. Competitive strategy under uncertainty. Strategic Management Journal. 1987;8(2):187-94.
 7. Osiyevskyy O, Shirokova G, Ritala P. Exploration and exploitation in crisis environment: Implications for level and variability of firm performance. Journal of Business Research. 2020;114:227-39.
 8. Ardito L, Dangelico RM. Firm environmental performance under scrutiny: The role of strategic and organizational orientations. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2018;25(4):426-40.
 9. Nandakumar M, Ghobadian A, O'Regan N. Business‐level strategy and performance. Management Decision. 2010;48(6):907-39.
 10. Parnell JA. Nonmarket and market strategies, strategic uncertainty and strategic capabilities. Management Research Review. 2018;4(2):252-74.
 11. Nickols F. Definitions & Meanings. Distance Consulting. 2012;200:2-10.
 12. تنانی, محسن, خواه م, محمد. بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش های تجربی حسابداری. 2014;4(3):105-27.
 13. رضوانی, سهامخدم, مازیار. تناظر استراتژی کسب و کار با عدم اطمینان محیطی. کاوش‌های مدیریت بازرگانی. 2012;4(7):88-104.
 14. Lakshman S, Lakshman C, Estay C. The relationship between MNCs’ strategies and executive staffing. International Journal of Organizational Analysis. 2017;28(2):233-50.
 15. Bastian E, Muchlish M. Perceived environment uncertainty, business strategy, performance measurement systems and organizational performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;65(3):787-92.
 16. Cooper D, Patel PC, Thatcher SM. It depends: Environmental context and the effects of faultlines on top management team performance. Organization Science. 2014;25(2):633-52.
 17. Milliken FJ. Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty. Academy of Management review. 1987;12(1):133-43.
 18. Milliken FJ. Perceiving and interpreting environmental change: An examination of college administrators' interpretation of changing demographics. Academy of management Journal. 1990;33(1):42-63.
 19. Herremans IM, Isaac RG, Kline TJ, Nazari JA. Intellectual capital and uncertainty of knowledge: control by design of the management system. Journal of business ethics. 2011;98(4):627-40.
 20. Kuratko DF, Hornsby JS, Covin JG. Diagnosing a firm's internal environment for corporate entrepreneurship. Business Horizons. 2014;57(1):37-47.
 21. Adcroft A, Mason RB. The external environment's effect on management and strategy. Management decision. 2007;45(1):10-28.
 22. Løwendahl B, Revang Ø. Challenges to existing strategy theory in a postindustrial society. Strategic management journal. 1998;19(8):755-73.
 23. O'cass A, Ngo LV. Balancing external adaptation and internal effectiveness: Achieving better brand performance. Journal of Business Research. 2007;60(1):11-20.
 24. Schneider A, Wickert C, Marti E. Reducing complexity by creating complexity: A systems theory perspective on how organizations respond to their environments. Journal of Management Studies. 2017;54(2):182-208.
 25. Hsu CC, Tan KC, Zailani SHM, Jayaraman V. Supply chain drivers that foster the development of green initiatives in an emerging economy. International Journal of Operations & Production Management. 2013;33(6):656-88.
 26. Linnenluecke M, Griffiths A. Beyond adaptation: resilience for business in light of climate change and weather extremes. Business & Society. 2010;49(3):477-511.
 27. Rugman AM, Verbeke A. Corporate strategies and environmental regulations: An organizing framework. Strategic management journal. 1998;19(4):363-75.
 28. Bodlaj M, Coenders G, Zabkar V. Responsive and proactive market orientation and innovation success under market and technological turbulence. Journal of business economics and management. 2012;13(4):666-87.
 29. Chi T. Corporate competitive strategies in a transitional manufacturing industry: An empirical study. Management Decision. 2010;48(6):976-95.
 30. Gao Y, Liu X, Ma X. How do firms meet the challenge of technological change by redesigning innovation ecosystem? A case study of IBM. International Journal of Technology Management. 2019;80(3-4):241-65.
 31. Peter MK, Kraft C, Lindeque J. Strategic action fields of digital transformation. Journal of Strategy and Management. 2020;13(1):160-80.
 32. Luthans F, Stajkovic AD, Ibrayeva E. Environmental and psychological challenges facing entrepreneurial development in transitional economies. Journal of World business. 2000;35(1):95-110.
 33. Chesbrough H. To recover faster from Covid-19, open up: Managerial implications from an open innovation perspective. Industrial Marketing Management. 2020;88:410-3.
 34. Fremeth AR, Holburn GL, Vanden Bergh RG. Corporate political strategy in contested regulatory environments. Strategy Science. 2016;1(4):272-84.
 35. Pati RK, Nandakumar M, Ghobadian A, Ireland RD, O'Regan N. Business model design–performance relationship under external and internal contingencies: Evidence from SMEs in an emerging economy. Long Range Planning. 2018;51(5):750-69.
 36. Pillania RK, Kazmi A. A proposed framework for strategy implementation in the Indian context. Management Decision. 2008;46(10):1564-81.
 37. Anwar J, Hasnu S. Business strategy and firm performance: a multi-industry analysis. Journal of Strategy and Management. 2016;9(3):361-82.
 38. Anwar J, Hasnu S. Strategy-performance relationships. Journal of Advances in Management Research. 2017;14(4):446-65.
 39. Parnell JA. Competitive strategy orientation in Egypt and Peru. African Journal of Business Management. 2011;5(14):5489-99.
 40. Tajeddini K, Trueman M. Environment-strategy and alignment in a restricted, transitional economy: empirical research on its application to Iranian state-owned enterprises. Long Range Planning. 2016;49(5):570-83.
 41. Karabag SF, Berggren C. Antecedents of firm performance in emerging economies: Business groups, strategy, industry structure, and state support. Journal of Business Research. 2014;67(10):2212-23.
 42. Badri MA, Davis D, Davis D. Operations strategy, environmental uncertainty and performance: a path analytic model of industries in developing countries. Omega. 2000;28(2):155-73.
 43. Brenes ER, Montoya D, Ciravegna L. Differentiation strategies in emerging markets: The case of Latin American agribusinesses. Journal of Business Research. 2014;67(5):847-55.
 44. Parnell JA. Uncertainty, generic strategy, strategic clarity, and performance of retail SMEs in Peru, Argentina, and the United States. Journal of Small Business 2013;51(2):215-34.
 45. Fowler R, Gajewska-De Mattos H, Chapman M. Adapting adaptation: Expanding adaptive strategy theory to account for the East Asian business context. Journal of World Business. 2018;53(3):323-36.
 46. Jumpponen J, Ikävalko M, Pihkala T. Management and change in turbulent times: How do Russian small business managers perceive the development of their business environment? Journal of Business Economics and management. 2008;9(2):115-22.
 47. Acquaah M, Yasai-Ardekani M. Does the implementation of a combination competitive strategy yield incremental performance benefits? A new perspective from a transition economy in Sub-Saharan Africa. Journal of Business Research. 2008;61(4):346-54.
 48. Hansen MW, Langevang T, Rutashobya L, Urassa G. Coping with the African business environment: Enterprise strategy in response to institutional uncertainty in Tanzania. Journal of African Business. 2018;19(1):1-26.
 49. Van Wyk J, Dahmer W, Custy MC. Risk management and the business environment in South Africa. Long Range Planning. 2004;37(3):259-76.
 50. Sibindi N, Samuel OM. Structure and an unstable business operating environment: Revisiting Burns and Stalker's organisation-environment theory in Zimbabwe's manufacturing sector. South African Journal of Economic and Management Sciences. 2019;22(1):1-12.
 51. Freel MS. Perceived environmental uncertainty and innovation in small firms. Small Business Economics. 2005;25(1):49-64.
 52. Lamond D, Wallman JP. Strategic transactions and managing the future: a Druckerian perspective. Management Decision. 2010;48(4):485-99.
 53. Le Nguyen H, Larimo J, Wang Y. Control, innovation and international joint venture performance: The moderating role of internal and external environments. International Business Review. 2019;28(6):101591.
 54. Sheng ML. A dynamic capabilities-based framework of organizational sensemaking through combinative capabilities towards exploratory and exploitative product innovation in turbulent environments. Industrial Marketing Management. 2017;65:28-38.
 55. Makkonen H, Pohjola M, Olkkonen R, Koponen A. Dynamic capabilities and firm performance in a financial crisis. Journal of Business Research. 2014;67(1):2707-19.
 56. Schilke O. On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage: The nonlinear moderating effect of environmental dynamism. Strategic management journal. 2014;35(2):179-203.
 57. Zahra SA, Sapienza HJ, Davidsson P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda. Journal of Management studies. 2006;43(4):917-55.
 58. Chakravarthy B, Henderson J. From a hierarchy to a heterarchy of strategies: Adapting to a changing context. Management Decision. 2007;45(3):642-52.
 59. Cosh A, Fu X, Hughes A. Organisation structure and innovation performance in different environments. Small Business Economics. 2012;39(2):301-17.
 60. Lin Z, Zhao X, Ismail KM, Carley KM. Organizational design and restructuring in response to crises: Lessons from computational modeling and real-world cases. Organization Science. 2006;17(5):598-618.
 61. Sia SK, Appu AV. Work autonomy and workplace creativity: Moderating role of task complexity. Global Business Review. 2015;16(5):772-84.
 62. Alexiev AS, Volberda HW, Van den Bosch FA. Interorganizational collaboration and firm innovativeness: Unpacking the role of the organizational environment. Journal of business research. 2016;69(2):974-84.
 63. Burgelman R. A process model of strategic business exit in dynamic environments. Strategic Management Journal. 1996;17:193-214.
 64. Xie X, Ma H, Lu X. Toward a typology of exit strategies. Management Decision. 2016;54(8):1986 - 2007.
 65. Efremov VS, Vladimirova IG, editors. Business uncertainty as a factor of a corporate strategy. 2017 2nd International Conference on Politics, Economics and Law (ICPEL 2017); 2017: Atlantis Press.
 66. Mitrovic S, Milisavljevic S, Cosic I, Lekovic B, Grubic-Nesic L. Changes in leadership styles in a transitional economy: A Serbian case study. African Journal of Business Management. 2011;5 (9): 9-3563.
 67. Courtney H, Kirkland J, Viguerie P. Strategy under uncertainty. Harvard business review. 1997;75(6):67-79.
 68. Johnston M, Gilmore A, Carson D. Dealing with environmental uncertainty. European Journal of Marketing. 2008;42(11/12):1170-8.
 69. Durbach IN, Stewart TJ. Using expected values to simplify decision making under uncertainty. Omega. 2009;37(2):312-30.
 70. Oladimeji MS, Udosen I. The Effect of Diversification Strategy on Organizational Performance. Journal of Competitiveness. 2019;11(4):120.
 71. Purkayastha S, Manolova TS, Edelman LF. Diversification and performance in developed and emerging market contexts: A review of the literature. International Journal of Management Reviews. 2012;14(1):18-38.
 72. Sung SY, Choi JN. Contingent effects of workforce diversity on firm innovation: high-tech industry and market turbulence as critical environmental contingencies. The International Journal of Human Resource Management. 2019:1-27.
 73. Pan X, Chen X, Ning L. Exploitative technological diversification, environmental contexts, and firm performance. Management Decision. 2018;56(7):1613-29.
 74. Li Y, Su Z, Liu Y, Li M. Fast adaptation, strategic flexibility and entrepreneurial roles. Chinese Management Studies. 2011;5(3):256-71.
 75. Gebauer H. Identifying service strategies in product manufacturing companies by exploring environment–strategy configurations. Industrial marketing management. 2008;37(3):278-91.
 76. Camps J, Oltra V, Aldás‐Manzano J, Buenaventura‐Vera G, Torres‐Carballo F. Individual performance in turbulent environments: The role of organizational learning capability and employee flexibility. Human resource management. 2016;55(3):363-83.
 77. Klein PG, Mahoney JT, McGahan AM, Pitelis CN. Organizational governance adaptation: Who is in, who is out, and who gets what. Academy of Management Review. 2019;44(1):6-27.
 78. Bucheli M, Salvaj E. Political connections, the liability of foreignness, and legitimacy: A business historical analysis of multinationals’ strategies in Chile. Global Strategy Journal. 2018;8(3):399-420.
 79. Mahmood I, Chung CN, Mitchell W. Political connections and business strategy in dynamic environments: How types and destinations of political ties affect business diversification in closed and open political economic Global Strategy Journal. 2017;7(4):375-99.
 80. Sánchez JLF, Sotorrío LL, Diez EB. The relationship between corporate social responsibility and corporate reputation in a turbulent environment: Spanish evidence of the Ibex35 firms. Corporate governance. 2015;15(4):563-75.
 81. Saunders M, Lewis P, Thornhill A. Research methods for business students: Pearson education; 2009.
 82. یوسفی, نورالله, پیرخائفی, برجعلی, احمد. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فرم کوتاه سلامت روان کامل. روانشناسی بالینی و شخصیت. 2020; 18(2): 129-44.
 83. بهرامیان, فاطمه س, مروتی, ذکراله, افراشته ی, امیری, et al. بررسی ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عامل تأییدی پرسشنامه خودکارآمدی مقابله‌ای. روانشناسی بالینی و شخصیت. 2020;15(2):215-26.
 84. Clark VLP, & Creswell, J. W. Understanding research: A consumer's guide.2014. 285 p.
 85. کمالی. روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی. 2018;4(2):189-208.
 86. Engau C, Hoffmann VH, Busch T. Airlines' flexibility in facing regulatory uncertainty: To anticipate or adapt? California Management Review. 2011;54(1):107-25.
 87. Reeves M, Deimler M. Adaptability: The new competitive advantage: Harvard Business Review; 2011.
 88. Ramírez R, Selsky JW. Strategic planning in turbulent environments: A social ecology approach to scenarios. Long Range Planning. 2016;49(1):90-102.
 89. Teece DJ, Pisano G, Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal. 1997;18(7):509-33.
 90. Chari S, Katsikeas CS, Balabanis G, Robson MJ. Emergent marketing strategies and performance: The effects of market uncertainty and strategic feedback systems. British Journal of Management. 2014;25(2):145-65.
 91. Miles RE, Snow CC, Meyer AD, Coleman Jr HJ. Organizational strategy, structure, and process. Academy of management review. 1978;3(3):546-62.
 92. Caves RE, Ghemawat P. Identifying mobility barriers. Strategic Management Journal. 1992;13(1):1-12.
 93. Kim L, Lim Y. Environment, generic strategies, and performance in a rapidly developing country: A taxonomic approach. Academy of Management journal. 1988;31(4):802-27.

 

 1. Lo FY. The dynamic adjustment of environment, strategy, structure, and resources on firm performance. International Entrepreneurship and Management Journal. 2013;9(2):217-27.
 2. Salavou HE. Competitive strategies and their shift to the future. European Business Review. 2015;27(1):80-99.
 3. Liu Y, Yang X, Huang S. Discussion on State-owned Enterprises’ Initiative Management of External Environment. 2011:299-303.
 4. Arshi T, Chugh G. Strategizing for Innovation: An Empirical Investigation on Strategic Orientation and Innovation Types. Business and Management Horizons. 2013;1(1):138.
 5. Samdanis M, Lee SH. Uncertainty, strategic sensemaking and organisational failure in the art market: What went wrong with LVMH's investment in Phillips auctioneers? Journal of Business Research. 2019;98:475-88.
 6. Vasconcelos FC, Ramirez R. Complexity in business environments. Journal of Business Research. 2011;64(3):236-41.
 7. Sollosy M, Guidice RM, Parboteeah KP. Miles and Snow’s strategic typology redux through the lens of ambidexterity. International Journal of Organizational Analysis. 2019;27(4):925-46.