1. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 207-226

سعید صفری؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ محمد رشیدی فرد


2. تبیین عوامل موثر برارتقاء وجدان کاری با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 287-314

سعید صفری؛ عبد المجید پولادرگ؛ محمد کاظمی برزی


3. مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی رویکرد مقایسه ای تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 121-140

سعید صفری؛ مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ مرتضی طاهری فرد


4. تخصیص بهینه منابع به کمک شبیه‌سازی

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 169-184

جاوید آزمون؛ سعید صفری


5. کاربرد الگوی تحلیل استراتژیک در بررسی وضعیت صنایع الکترونیک مصرفی در کشور

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-27

سعید صفری؛ بتول کیایی


6. ارزیابی عملکرد سازمان براساس شاخص‌های جوایز کیفیت ـ رویکرد DEA

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-14

سعید صفری؛ عادل آذر