1. رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 443-460

علیرضا پویا؛ عادل آذر؛ اصغر مشبکی؛ احمد جعفرنژاد


2. تحلیلی روایی از داستان مدیریت نیروی انسانی در مجلات مدیریت ایران

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 391-402

میثم لطیفی؛ اصغر مشبکی


3. نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 109-124

بهروز قلیچ‌لی؛ سیدحمید خداداد‌حسینی؛ اصغر مشبکی


4. ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش فرایند یادگیری سازمانی

دوره 6، شماره 29، بهار و تابستان 1387، صفحه 85-100

وجه‌اله قربانی‌زاده؛ اصغر مشبکی