1. بررسی رابطه‌ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت حمل و نقل مسافری رجاء)

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-90

10.22070/14.9.77

مهدیه بیاتی صداقت؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


2. تجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (ISM)

دوره 12، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 38-29

رضا امیدوار؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


3. بررسی و اعتبارسنجی الگوی تبلیغات الکترونیک فرش درتهران

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-46

ناصر یزدانی