1. بررسی تأثیر تمایل به هم‌خَلقی ارزش بر یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد)

دوره 13، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-26

سیدمحمد طباطبایی نسب؛ طاهره اشرفی عقدا


2. بررسی تاثیر اجرای نظام پیشنهادها بر یادگیری سازمانی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 359-376

مهرداد مدهوشی؛ ایثار باتمان قلیچ


3. بررسی رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده: مطالعه موردی سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-46

حسن دانائی‌فرد؛ حمید تقی‌لو


4. طراحی مدل تجربه سازمانی مدیران و تبیین عناصر اصلی آن

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 65-77

شعبان الهی؛ عادل آذر؛ علی رجب‌زاده