1. اولویت‌بندی راهبرد‌ها در تجارت الکترونیکی (در سایت‌های تخفیف اینترنتی در ایران)

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-24

ناصر حمیدی؛ احمد راه چمنی؛ سمیرا سادات مرتضوی


2. انتخاب مدل پذیرش تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران؛ بررسی موردی در کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های بیمه‌ای

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-94

مسعود موحدی؛ مصطفی زمانیان


3. بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری

دوره 7، شماره 35، بهار و تابستان 1388، صفحه 27-41

شعبان الهی؛ محمود حمدان؛ علیرضا حسن زاده