1. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 451-464

ناصر حمیدی؛ ابوالقاسم بازرگان؛ فهیمه جباری


2. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 467-482

مهدی برادران؛ عباس عباسی؛ حسن صفرنیا


3. تأثیر وجهه سازمان و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری (رستوران‌ها در شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 327-338

بهرام رنجبریان؛ مرتضی شفیعی؛ حسین معینی


4. بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری

دوره 7، شماره 35، بهار و تابستان 1388، صفحه 27-41

شعبان الهی؛ محمود حمدان؛ علیرضا حسن زاده