1. توانایی مدل مبتنی بر تحلیل لوجیت در پیش‌بینی درماندگی مالی و تأثیر متغیر کارایی در بهبود مدل

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 429-444

سید محمود موسوی شیری؛ محمد‌رضا طبرستانی


2. مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی رویکرد مقایسه ای تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 121-140

سعید صفری؛ مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ مرتضی طاهری فرد


3. ارزیابی عوامل مؤثر در عملکردهای اقتصادی و اجتماعی استان‌های کشور

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 21-30

علی محمدی