1. طراحی مدل عملکرد بازاریابی بانک: تبیین نقش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری، با نقش تعدیل‌گر فرهنگ

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-38

10.22070/cs.2020.2421

سید حمید خداداد حسینی؛ بشیر الصبری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ پرویز احمدی


2. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی با تبیین نقش میانجی نوآوری و حافظه بازاریابی

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-78

10.22070/cs.2020.2425

مهدی دهقانی سلطانی؛ اسفندیار محمدی؛ امین همتی؛ مصطفی رئوفی


3. بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های صنایع پوشاک و ساختمانی در شرایط رکود اقتصادی

دوره 15، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-65

10.22070/cs.2019.15.12.49

اسماعیل ملک اخلاق؛ سید رضا میرعسکری؛ محدثه امین


4. بررسی تأثیر استراتژی کسب‌وکار، بخشندگی و پویایی محیطی بر عملکرد بازاریابی؛ تبیین نقش ممیزی بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدکننده دارویی)

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-56

10.22070/14.9.45

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عاطفه شعبانی