1. تاثیر ویژگی‌های هوش‌تجاری بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها با نقش میانجی کارآفرینی محوری، بازارمحوری و نوآوری در کسب‌وکار

دوره 17، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-178

10.22070/cs.2020.3217

سیما توکلی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهلا سهرابی


2. عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در شرکت‌های عمرانی ایران

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-86

حسین رحمان سرشت؛ سید کمال هاشمی


3. نقش مقایسه‌ای واحدهای وظیفه‌‌ای در فرایند توسعه محصولات جدید (مورد مطالعه: شرکت تاژ)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 371-394

امید مهدیه؛ مهرداد پرچ


4. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 295-308

طیبه امیرخانی؛ عسل آغاز؛ مونا عبدالله‌پور


5. انتخاب مدل پذیرش تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران؛ بررسی موردی در کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های بیمه‌ای

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-94

مسعود موحدی؛ مصطفی زمانیان