1. شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 433-450

حسین صفرزاده؛ مجتبی فروتن


2. مطالعه رابطه نگرش، ادراک و انگیزش کارکنان با موفقیت سیاست و برنامه‌های خصوصی‌سازی

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 195-210

صدیقه خورشید


3. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌ خرید اینترنتی کتاب در کشور؛ ارائه‌ یک مدل مفهومی و ارزیابی آن در دانشگاه‌ها

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 385-410

محمود جعفرپور؛ محمد مهدی بهرام زاده


4. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران فرش ماشینی نسبت به نام‌های تجاری مختلف در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 23، بهار و تابستان 1386، صفحه 109-118

بهرام رنجبریان؛ مهدی جمشیدیان؛ زیاد دهقان