1. مؤلفه‌های مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی در ایران از دیدگاه خبرگان

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 411-428

شعبان الهی؛ بهنام عبدی؛ حسن دانایی‌فرد


2. تئوری شایسته‌سالاری مدیریتی بر مبنای استراتژی تئوری داده- بنیاد: برداشتی از نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 243-264

حسن دانایی‌فرد؛ ابوذر زنگویی‌نژاد


3. استراتژی تحول در بخش دولتی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 97-120

حسن دانایی‌فرد؛ سیدمهدی الوانی


4. تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی‌ تئوری بنیادی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 57-70

حسن دانایی‌فرد