1. رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 315-328

غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین؛ علی حمیدی‌زاده؛ فاطمه حاج کریمی


2. رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 97-112

ابوالحسن فقیهی؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ سید محمد مهدی موسوی


3. تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 441-466

حسن زارعی متین؛ سعید یوسف زاده


4. کارایی کارکنان بخش دولتی در مقایسه با بخش غیردولتی: مطالعه موردی دانشگاه تهران

دوره 7، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 105-112

حسن زارعی متین؛ حمید زارع؛ جعفر نوده‌فراهانی