1. طراحی الگوی انتخاب راهبرد ادغام عمودی در صنایع غذایی کشور در سال 1380 (شرکت‌های دارای نیروی انسانی بیش از ۳۵ نفر)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 41-50

داود فیض؛ اصغر مشبکی


2. تبیین الگوی اقتضایی کنترل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 31-40

علی شائمی برزکی؛ اصغر مشبکی


3. طراحی الگوی به کارگیری سیستم‌ها و فناوری اطلاعات و بررسی تأثیر آن بر موفقیت سازمان‌های صنعتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 21-30

حمید خداداد حسینی؛ محمدحسن مبارکی


4. طراحی الگوی سیاستگذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 65-74

اصغر مشبکی؛ اسماعیل ملک‌اخلاق