1. بررسی رابطه همخوانی شخصیت مصرف‌کننده با برند، هویت پذیری مصرف‌کننده از برند و نیات رفتاری پس از خرید

دوره 12، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-40

هاشم آقازاده؛ عماد جعفری؛ حسین اسمعیلی