1. بررسی رابطه‌ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت حمل و نقل مسافری رجاء)

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-90

10.22070/14.9.77

مهدیه بیاتی صداقت؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


2. بررسی تأثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-56

غلامحسین گل ارضی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ مهری شهریاری


3. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 451-464

ناصر حمیدی؛ ابوالقاسم بازرگان؛ فهیمه جباری


4. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بواسطه ارزش ادراک شده خدمات [مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجا]

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 311-324

داود فیض؛ عظیم زارعی؛ سیّد مجتبی زرگر


5. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 467-482

مهدی برادران؛ عباس عباسی؛ حسن صفرنیا


6. تأثیر وجهه سازمان و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری (رستوران‌ها در شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 327-338

بهرام رنجبریان؛ مرتضی شفیعی؛ حسین معینی


7. بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری

دوره 7، شماره 35، بهار و تابستان 1388، صفحه 27-41

شعبان الهی؛ محمود حمدان؛ علیرضا حسن زاده


8. تعیین پارامترهای بحرانی در افزایش رضایتمندی مشتریان: مطالعه موردی در فعالیت بانکی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 71-78

رضا برادران‌کاظم‌زاده؛ مهدی بشیری