1. اندازه‌گیری کارایی کشور ایران در مزیت رقابتی در مقایسه با کشورهای منتخب وتحلیل حساسیت آن در مقایسه با کشورهای پیشرو جهان و منطقه

دوره 13، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-43

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی


2. تاثیر انعطاف پذیری زیرساختارهای فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-100

غلامرضا خوش سیما


3. اثر اینترنت برکسب مزیت رقابتی (مطالعه تحقیقی پیرامون دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران)

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 465-482

محمدرضا فرزین؛ یزدان شیر محمدی


4. ارائه مدل ساختاری چابکی، مزیت رقابتی، و عملکرد سازمان‌های تولیدی ایران

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-92

غلامرضا خوش سیما؛ احمد جعفر نژاد


5. نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 109-124

بهروز قلیچ‌لی؛ سیدحمید خداداد‌حسینی؛ اصغر مشبکی