1. تجربه زیسته مصرف‌کنندگان در محیط فروشگاه‌های آنلاین بر اساس چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ (SOR)

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-146

10.22070/cs.2020.2433

محمد مهدی پورسعید؛ نیما سلطانی نژاد؛ علی اصغر رشید


2. بررسی اثر بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان ایلام)

دوره 15، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22070/cs.2019.15.12.1

عظیم زارعی؛ وحید شرفی؛ فاطمه ملکی


3. بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل TAM (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 443-462

مهدی بشیری؛ احمد سرداری؛ مهدی جنیدی


4. ارایه مدل سرمایه اجتماعی سازمان‌های آموزشی و فرهنگی ایران

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 381-390

میرعلی سیدنقوی