1. رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 315-328

غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین؛ علی حمیدی‌زاده؛ فاطمه حاج کریمی


2. بررسی ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و سرمایه اجتماعی: رویکردی تطبیقی به نگرش‌های کارکنان و مدیران

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-162

عسل آغاز؛ طیبه امیرخانی؛ مونا عبدالله‌پور


3. رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 443-460

علیرضا پویا؛ عادل آذر؛ اصغر مشبکی؛ احمد جعفرنژاد