1. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی: استانداری قم)

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 329-344

علی حسین کشاورزی؛ سید احمد حسینی؛ لیلا حیدری نسب؛ علی اصغر آمده


2. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (مطالعه موردی: اداره کل مالیات غرب استان تهران)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 229-242

غلامرضا طالقانی؛ عباس نرگسیان؛ مصطفی گودرزی


3. بررسی ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و سرمایه اجتماعی: رویکردی تطبیقی به نگرش‌های کارکنان و مدیران

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-162

عسل آغاز؛ طیبه امیرخانی؛ مونا عبدالله‌پور


4. ارایه مدل سرمایه اجتماعی سازمان‌های آموزشی و فرهنگی ایران

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 381-390

میرعلی سیدنقوی


5. ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی: تبیین نقش متغیر مداخله‌گر رضایتمندی شهروندان

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 263-292

حسن دانایی فرد