1. بررسی اثر بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان ایلام)

دوره 15، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22070/cs.2019.15.12.1

عظیم زارعی؛ وحید شرفی؛ فاطمه ملکی


2. شناسایی و استخراج مولفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش "فراترکیب"

دوره 12، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 68-53

عظیم زارعی؛ حسین بلوچی


3. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم رزرو اینترنتی در صنعت هتلداری

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-90

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ نگین معصومی


4. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بواسطه ارزش ادراک شده خدمات [مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجا]

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 311-324

داود فیض؛ عظیم زارعی؛ سیّد مجتبی زرگر


5. ارائه یک روش برای شبیه‌‌سازی‌ ارتباطات بین سازمانی دستگاه‌های دولت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 19-36

عادل آذر؛ بهروز زارعی؛ عظیم زارعی


6. مستندسازی گسترده فرایندها در بخش دولت: ارائه‌ یک راهکار

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 15-30

بهروز زارعی؛ عظیم زارعی