1. مفهوم‌سازی و تبیین الگوی سازگاری مدل کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 17، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-99

10.22070/cs.2020.2451

ارمان دیلمی عضدی؛ حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


2. تاثیر ویژگی‌های هوش‌تجاری بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها با نقش میانجی کارآفرینی محوری، بازارمحوری و نوآوری در کسب‌وکار

دوره 17، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-178

10.22070/cs.2020.3217

سیما توکلی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهلا سهرابی


3. طراحی مدل عملکرد بازاریابی بانک: تبیین نقش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری، با نقش تعدیل‌گر فرهنگ

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-38

10.22070/cs.2020.2421

سید حمید خداداد حسینی؛ بشیر الصبری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ پرویز احمدی


4. مفهوم‌پردازی "پرتفولیوی دوسوتوان" در شرکت‌های هلدینگ: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-76

10.22070/14.9.57

محمد طالاری؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر


5. اندازه‌گیری کارایی کشور ایران در مزیت رقابتی در مقایسه با کشورهای منتخب وتحلیل حساسیت آن در مقایسه با کشورهای پیشرو جهان و منطقه

دوره 13، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-43

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی


6. طراحی و تدوین الگوی فرایند تعالی مشتریان در بخش خدمات بانک و بیمه

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

فاطمه السادات مدنی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


7. طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-82

میثم شفیعی رود پشتی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ محمود محمدیان


8. نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 109-124

بهروز قلیچ‌لی؛ سیدحمید خداداد‌حسینی؛ اصغر مشبکی


9. طراحی سیستم ارزشیابی کارکنان در سیستم بانکی: با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 47-66

علی رجب‌زاده؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ کورش پرویزیان


10. طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 37-57

محمدجواد حضوری؛ سیدحمید خدادادحسینی