1. تأثیر‌ کارآفرینی‌محوری و بازارمحوری بر عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با نقش میانجی قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی (موردمطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان شهر بوشهر)

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 181-198

10.22070/cs.2020.2440

مجید اسماعیل پور؛ فخریه حمیدیان پور؛ زهرا محمدی


2. بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد نوآورانه از طریق راهبرد محوری صادراتی - مورد مطالعه: شرکت‌های صادراتی استان بوشهر

دوره 15، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 36-53

10.22070/15.11.36

مجید اسماعیل پور؛ فرشاد آرام


3. تأثیر رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با توجه به نقش میانجی‌گری مدیریت دانش مشتری و دانش بازار

دوره 14، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-62

10.22070/14.10.47

مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد؛ حسینعلی قائدی


4. ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند (مطالعه در صنعت دارو)

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22070/14.9.1

منیژه بحرینی‌زاد؛ مجید اسماعیل پور؛ مسعود حراقی


5. بررسی تاثیر جذابیت ظاهری و اعتبار منبع پیام ویروسی بر نگرش مصرف‌کننده نسبت به برند

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

10.22070/14.9.15

مجید اسماعیل‌پور؛ فرشاد آرام