1. بررسی تأثیر قابلیت های پویا بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری قابلیت‎های بازاریابی و فنی و بررسی نقش تعدیل‌گر تغییرات محیطی

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-118

10.22070/cs.2020.2429

حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور


2. بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر توان صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط با میانجی‌گری قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری

دوره 15، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-108

10.22070/cs.2019.15.12.93

داود فیض؛ عاطفه شعبانی


3. جلوگیری از افول عملکرد برند با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی

دوره 15، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 134-145

10.22070/15.11.134

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم‌اله زارعی؛ زهره دهدشتی‌شاهرخ


4. طراحی و ارائه‌ی مدل برندسازی ملی ایران با استفاده از نظریه مبنایی و مدل-سازی ساختاری تفسیری(ISM)

دوره 14، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-98

10.22070/14.10.79

داود فیض؛ سید محمد میرمحمدی؛ محمد مهدی ایزدخواه


5. بررسی تأثیر عوامل مدیریتی، بازارگرایی و استراتژی رقابتی بر عملکرد کسب و کار رستوران‌های با حق امتیاز محدود

دوره 13، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ علی باغانی؛ حسین فارسی زاده


6. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم رزرو اینترنتی در صنعت هتلداری

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-90

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ نگین معصومی


7. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بواسطه ارزش ادراک شده خدمات [مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجا]

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 311-324

داود فیض؛ عظیم زارعی؛ سیّد مجتبی زرگر