1. بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم‌سازی و شخصیت مدیران بر اساس مدل پنج عاملی (Big-5) در سازمان‌های منتخب

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-98

حسین خنیفر؛ سید محمد مقیمی؛ غلامرضا جندقی؛ فاطمه طاهری


2. تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 121-134

فریبرز رحیم نیا؛ حبیب الله دعائی؛ مسعود علیزاده


3. تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: وزارت صنایع و معادن)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 265-276

سید حسین ابطحی؛ عسل آغاز


4. بررسی رابطه میان فرهنگ، نگرش و رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 97-112

مهدی ابزری؛ اصغر حق‌شناس؛ محمد اسماعیل انصاری؛ عباس عباسی


5. مدل اسکیمویی فرهنگ و تعالی سازمان

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 477-495

محمد رضا دلوی؛ مهدی ابزری


6. بررسی رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده: مطالعه موردی سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-46

حسن دانائی‌فرد؛ حمید تقی‌لو


7. تحول فرهنگ مدیریت دولتی از فرهنگ بوروکراتیک به فرهنگ کارآفرینانه (مطالعه موردی: ستاد مرکزی وزارت نیرو)

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 293-310

سید محمد مقیمی


8. تجزیه و تحلیل و تبیین تعاملات فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنایع شیر ایران)

دوره 7، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 45-58

غلامعلی طبرسا؛ رضا ایمانی‌دلشاد


9. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی - پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ در شهر تهران

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صفحه 45-54

احمد سرداری