1. بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان و ارائه یک الگوی جامع

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 295-310

ایرج سلطانی؛ مهدی داستانی