دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی مدل اثر نوستالوژی بر برندسازی (رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22070/cs.2024.18398.1352

حامد عرب احمدی؛ یونس وکیل الرعایا


شناسایی عوامل تاثیر گذار بر انتخاب استراتژی برند شرکتی در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22070/cs.2024.18211.1341

رضا بحرینی؛ امیر صادقی؛ محمود غلامی


طراحی مدلی برای اثربخشی تبلیغات تلویزیونی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22070/cs.2024.17979.1325

آمنه خدیور؛ مژگان خرمی


تحلیل موضوعی مطالعات بازاریابی در بستر اسلامی با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.22070/cs.2024.18537.1356

شهریار عزیزی؛ سلمان عیوضی نژاد؛ نوشین خیری


تبیین مدل موانع بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

10.22070/cs.2024.18640.1361

مریم الف پور تراکمه؛ علی اکبر برومیده؛ منوچهر انصاری


تحلیل بازاریابی رابطه‌ای مبتنی بر مبادله ارزش در بازارهای تجاری با رویکرد اهمیت-عملکرد (مورد مطالعه: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.22070/cs.2024.18870.1372

مهرنوش نجفی؛ حسین وظیفه دوست؛ هاشم نیکو مرام؛ زهره دهدشتی شاهرخ


واکاوی و آسیب شناسی فروش و بازرگانی چای ایران و ارائه راهبردهای برون رفت از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.22070/cs.2024.18726.1365

میر هادی موذن جمشیدی؛ سید حامد هاشمی


مفهوم‌پردازی بافت فرهنگی و ابعاد فیزیکی لوگو در برندهای برتر صنعت فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22070/cs.2024.18478.1354

خدیجه عزیزی؛ بیژن رضایی؛ یوسف محمدی فر


ارائه مقیاسی برای سنجش کانال‌های جستجوی محصول بر اساس ویژگی‌های خرید لذت‌جویانه و سودمندگرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.22070/cs.2024.18715.1366

معصومه فردی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ بیت اله اکبری مقدم