دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیشایندها و پیامدهای هم آفرینی ارزش در محیط آنلاین با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22070/cs.2023.17161.1269

محمودرضا شاهسوندی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احمد راه چمنی


ارائه مدل توسعه بازار صادراتی تجهیزات نوین پزشکی از دیدگاه مدیران با رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22070/cs.2023.17257.1275

قاسم زارعی؛ وحیده ابراهیمی خراجو؛ ایمان قاسمی همدانی


مدلی برای تفکر استراتژیک در صنعت غذایی ایران (مورد مطالعه؛ پسته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22070/cs.2023.17048.1261

سجاد فارسی؛ وحید خاشعی


شناسایی و اولویت بندی مهم ترین پیامدهای هم تخریبی ارزش برند در تجارت اجتماعی: قبل و بعد از بکارگیری مدیریت تعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22070/cs.2023.17344.1284

غزاله طاهری؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی


بررسی تمایل به خرید برند لوازم خانگی داخلی در ایران و تاثیر هویت جهانی بر کیفیت ادراک شده با تمرکز بر نقش مصرف کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22070/cs.2023.17413.1287

فاطمه کاظمی؛ ناصر یزدانی


تحلیل کیفی ماهیت تفکر استراتژیک تا مهارت محوری و تفکر محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22070/cs.2023.16852.1252

علیرضا ذبحی؛ یاسر مقصودی گنجه


شناسایی برنامه های آینده شرکت‌های فعال در صنعت داروسازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تحلیل محتوای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22070/cs.2023.17547.1298

شهریار عزیزی؛ فاطمه راد؛ آرزو نیک آئین؛ ابوالفضل ابوالفضلی


تأثیر تعاملی تجارت الکترونیک ‌و مشتری مداری بازار بر ارزش برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22070/cs.2023.16817.1250

ابوالفضل شاه آبادی؛ محمد شیخ سجادیه؛ مریم علی یاری


تبیین و تحلیل راهبرد های تهاجمی توسعه محصولات با جهت‌دهی ارزش ویژه برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22070/cs.2023.17396.1286

محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم اخوان؛ o_solgi@yahoo.com سلگی


پیش‌بینی اثربخشی استراتژی بازاریابی بین‌المللی از طریق قابلیت بازاریابی آنلاین و قابلیت شبکه‌سازی: نقش میانجی چابکی استراتژیک و نقش تعدیل‌گر دانش بین‌المللی‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22070/cs.2023.17673.1307

محمد باشکوه اجیرلو؛ یونس نیکخواه